Kjøpsvilkår

Del 1 - Generelt
1. Parter | 2. Omfang

Del 2 - Elektronisk handdel
3. Bruk av kontoen | 4. Priser | 5. Frakt og levering

Del 3 - Byggeplasstjenester
6. Forutsetninger | 7. Lån av container | 8. Leveranser | 9. Retur av varer

Del 4 - Generelle vilkår
10. Forutsetninger for tilbud | 11. Priser | 12. Overgang av risiko, forsinkelse og forsikring | 13. Leveringstid og ansvar ved forsinkelse | 14. Kvantum | 15. Force Majeure | 16. Forsendelser | 17. Betaling | 18. Reklamasjon | 19. Retur av varer og avhjelp | 20. Ansvar og mangler | 21. Forbud mot overdragelse | 22. Skriftlighet og endringer av betingelsene | 23. Tvister
 

 

Del 1

 

Generelt


Versjon 2 – Januar 2018

1. PARTER

«Selger» er LØVENSKIOLD HANDEL AS, Drammensveien 230, PB 38 Skøyen, 0212 OSLO, org.nr. 980079872, representert ved det Maxbo-varehuset du til enhver tid velger å handle fra. Selger blir i det følgende benevnt «selger», «vi/vår/vårt/oss», «Rådgiver» eller «Maxbo».

«Kunden» er den virksomhet med tilhørende organisasjonsnummer som inngår avtale om kjøp med selger, eller er oppgitt som kjøper ved elektronisk handel, og som du opptrer på vegne av. Kunden blir i det følgende benevnt «kjøper», «kunde/kunden» eller «du/deg/din/ditt».

2. OMFANG

Følgende salgs- og leveringsbetingelser for elektronisk handel (Del 2), Byggeplasstjenester (Del 3) og alminnelige salgs- og leveringsbetingelser (Del 4) gjelder for bestillinger du som næringsdrivende eller personer i din organisasjon som har rett til å handle på dine vegne gjør via:

 1. netthandelsportalen Min bedrift på maxboproff.no eller proff.maxbo.no
 2. telefon, e-post eller ved annen henvendelse til selger
 3. bestilling av Byggeplasstjenester som Maxbo utfører på vegne av deg iht. avtale
 4. direkte handel i et av våre varehus

Alle beskrivelser i disse kjøpsvilkårene omtales samlet som «Avtalen».

Du har ikke anledning til å anføre betingelser eller kommentarer i din bestilling som er i strid med betingelsene i Avtalen, med mindre dette er skriftlig avtalt på forhånd.

 
 

Del 2

 

Elektronisk handel


Maxbo Proff Salgs- og leveringsbetingelser ved elektronisk handel mellom næringsdrivende.

3. BRUK AV KONTOEN

Du som kunde har ansvaret for at tilgangsinformasjon til din konto i netthandelsportalen Min bedrift og for eventuelt misbruk av kontoen som skyldes urettmessig bruk av slik tilgang. Alle dine ansatte og andre med rett til å bruke netthandelsportalen skal ha sitt eget brukernavn og passord, som skal holdes strengt hemmelig.

4. PRISER

Prisene som fremgår av vår netthandelsportal er dine kundespesifikke priser iht. det pris- og rabattnivået som fremgår av avtalen du har med Maxbo. Vi tar forbehold om at prisene i netthandelsportalen er oppdatert til enhver tid. Ved avvik mellom avtalt pris og prisen som vises i netthandelsportalen, er det avtalt pris som gjelder. Dersom et produkt har nedsatt pris i en kampanjeperiode, eller på annen måte er lavere enn avtalt pris på tidspunktet for bestilling, er det laveste pris som gjelder. Alle priser er eks. mva., og baserer seg på at du selv henter varene i ønsket varehus. Dersom varene skal leveres av Maxbo til spesifikk adresse eller byggeplass vil frakt tilkomme.

5. FRAKT OG LEVERING

5.1 FRAKTPRIS

Reell fraktpris fremgår ikke av netthandelsportalen, men vil komme som et tillegg til prisen på varene. Fraktprisene tar utgangspunkt i den fraktavtale som er inngått mellom deg og Maxbo i tilknytning til den eksisterende Kundeavtalen. Dersom ingen egen fraktavtale foreligger, gjelder Maxbos standard fraktsatser.

Dersom du ønsker å få avklart fraktpris før netthandelsordren klargjøres for levering, må dette fremgå tydelig i kommentarfeltet i netthandelsportalens «kasse» (checkout), eller ved å kontakte selger hos Maxbo før bestillingen plasseres.

5.2 BESTILLING OG LEVERINGSTID

Du må fylle ut all nødvendig informasjon som forespørres i netthandelsportalen for å sikre at varene kan leveres til riktig sted og til rett tid. Vi vil sende bestillingsbekreftelse pr. e-post og/eller SMS så snart ordren er mottatt. Du plikter å kontrollere bekreftelsen, og melde eventuelle feil eller mangler til din kontaktperson i Maxbo eller til vår kundeservice.

Dersom din ønskede leveringstid slik den fremgår av bestillingen ikke kan innfris, eller dersom én eller flere av de bestilte varene medfører eller kan bidra til forsinket levering, vil vi ta kontakt med deg for å avklare alternativt leveringstidspunkt eller alternative varer.

Dersom den opprinnelige netthandelsordren endres av selger i Maxbo etter avtale med deg, vil Maxbo sende ut ny ordrebekreftelse som skal godkjennes av deg innen den frist som er fastsatt i ordrebekreftelsen.

5.3 BESTILLING OG LEVERINGSTID

Netthandelsportalen inneholder to alternative leveringsmåter. Leveringsmåte spesifiseres av deg ved utsjekk/bestilling av varer i portalens «handlevogn»:

 1. Klikk & Hent (du henter selv varene i ønsket varehus).
 2. Leveres (Maxbo leverer varene til spesifisert adresse). Maxbo velger hensiktsmessig leveringsmåte, som normalt vi være en av følgende:
 1. Fra varehusets lager.
 2. Fra Maxbos regionale lager.
 3. Direkte fra produsent.

Behov for særlige leveringsmåter som kranløft, innbæring, romlevering og annet må spesifiseres tydelig i bestillingen, eller avtales før bestillingen legges inn. Tilleggskostnader for slik særlig levering vil påløpe.

5.4 IKKE AVHENTET KLIKK OG HENT-ORDRE

Dersom varer bestilt for henting av deg ikke blir avhentet innen avtalt tid, vil Maxbo varsle deg elektronisk og/eller pr. telefon. Bestillinger på ikke avhentede varer vil bli annullert 7 dager etter avtalt tidspunkt for henting.

Dersom de bestilte varene omfatter produkter eller volumer som er ressurskrevende å plukke eller klargjøre for henting (eksempelvis trelast), og disse varene ikke blir hentet, forbeholder vi oss retten til å fakturere deg for medgått tid og ressursbruk.

 
 

Del 3

 

Byggeplasstjenester


Maxbo Proff Salgs- og leveringsbetingelser for Byggeplasstjenester.

6. FORUTSETNINGER

Byggeplasstjenester er et Maxbo-konsept som innebærer oppfølging på byggeplass av kompetent Rådgiver, og skreddersydde leveranser av verktøy og festemidler gjennom hele byggeprosessen. Alle Maxbo Proff-kunder som er registrert bruker av vår nettportal Min bedrift kan benytte Byggeplasstjenester. Tilgang til kostnadsfritt lån av container for oppbevaring av verktøy og festemidler forutsetter et minimumsuttak av varer i låneperioden iht. pkt. 7.

7. LÅN AV CONTAINER

7.1 Minimumskjøp

Kostnadsfritt lån av container forutsetter et månedlig gjennomsnittskjøp av verktøy og festemidler på minimum kr 10.000 eks. mva. pr. måned, og minimum kr 50.000 eks. mva. totalt i låneperioden. Hvis minimumskjøp ikke oppfylles forbeholder vi oss retten til å fakturere for månedlig leie på kr 750 eks. mva. per påbegynt måned. Det ilegges et fraktgebyr på kr. 1.500,- ved utkjøring av container.

7.2 ANSVAR

Container leveres på anvist tid og sted. Det er ditt eget ansvar å sikre container og innhold mot tyveri, herunder lås til container og oversikt over hvem som til enhver tid har tilgang til containeren. Ved signering av varebestilling i Min bedrift går ansvarsretten av bestilte varer til deg.

Containeren er forbeholdt varer fra Maxbo dersom ikke annet er avtalt. Ved brudd forbeholder vi oss retten til å ta container i retur. Du vil i så fall bli varslet om dette 3 virkedager i forkant.

7.3 FLYTTING

Flytting av container internt på byggeplass faktureres med kr 800 pr. time. Flytting skal varsles til Rådgiver senest 3 virkedager i forkant. Nøyaktig tidspunkt for flytting avtales nærmere med Rådgiver.

7.4 RETUR

Etter endt låneperiode skal containeren returneres tømt for varer, rengjort og uten skader. Vi forbeholder oss retten til å fakturere kr 600 pr. påbegynt time for mangelfull rengjøring. Dersom uforholdsmessig slitasje eller skader er påført containeren vil utbedring bli fakturert iht. kostnader til reparasjon utført av tredjepart.

Retur av container skal varsles til Rådgiver senest 3 virkedager i forkant. Nøyaktig tidspunkt for henting avtales nærmere med Rådgiver. Retur av container er kostnadsfritt.

8. LEVERANSER

Ordinære leveranser av Byggeplasstjenester er fraktfritt.

Varene leveres utenfor container dersom ikke annet er avtalt. Vi kontakter din kontaktperson på byggeplass i forkant av levering. Det er vedkommendes ansvar å sørge for at varene plasseres i container. Det er mulig å inngå avtale om at vi plasserer varene i container dersom vi har tilgang til denne. Dette avtales direkte med Rådgiveren.

Ekspressleveranse tilbys kun på varer i vårt standardsortiment. Egne betingelser på fraktkostnad og leveringstid for ekspresslevering gjelder. Kontakt din rådgiver for mer informasjon.

9. RETUR AV VARER

Maxbo tar bare imot salgbare returvarer. (NB! Returnerbare varer gjelder ikke byggkjemi eller spesialtilvirkede produkter). Dette innebærer ren og ubrutt emballasje/forpakning uten støtskader eller lignende. Salgbare returvarer krediteres i sin helhet. Avtale om vareretur skjer i samråd med Rådgiver og uavhengig av container-retur.

 
 

Del 4

 

Generelle vilkår


Alminnelige salgs- og leveringsbetingelser for næringsdrivende.

Følgende vilkår er Maxbos alminnelige salgs- og leveringsbetingelser for næringsdrivende («Betingelsene»). Betingelsene kommer til anvendelse dersom annet ikke følger av ufravikelig lov eller er skriftlig avtalt mellom partene. Betingelsene går foran eventuelle innkjøpsbetingelser eller andre vilkår som du måtte ha presentert, og som avviker fra Betingelsene.

10. FORUTSETNINGER FOR TILBUD

Om annet ikke er skriftlig avtalt er tilbudet fra Maxbo er gitt under forutsetning om at:

 1. Betingelsene i Avtalen gjelder.
 2. Tilbudet er uforbindtlig frem til aksept med mindre annet er skriftlig avtalt.
 3. Avtale om spesialordre er ikke inngått før vi har bekreftet bestillingen, eller ved standard lagervare foretatt leveringen.
 4. Kjøpers bestilling ansees som aksept av selgers tilbud.
  Salg (nedsatt pris) og andre særlige avtaler som våre representanter formidler, blir først bindende for oss ved skriftlig bekreftelse eller påbegynt levering.
 5. Ethvert tilbud gjelder samlet leveranse slik at enkeltposter ikke kan tas ut av tilbudet.

11. PRISER

11.1 MERVERDIAVGIFT

Alle priser er oppgitt uten merverdiavgift (mva.).

11.2 PRISJUSTERING FØR LEVERING

For alt salg gjelder leveringsdagens priser hvis ikke annet er uttrykkelig avtalt.

Er særlig pris for importerte varer avtalt for enkelte kjøp eller prosjekter («fastpris») tar vi forbehold om prisjustering dersom endring i valutakursene fra bestillingstid til vår betalingstid overstiger 3%.

Endringer i innkjøpspriser, toll, valutakurser, fraktkostnader og avgifter etc. som inntreffer etter at avtale er inngått gir selger anledning til å endre prisene overensstemmende med prisendringene. Utgjør en prisendring mer enn 5% av kjøpsverdien kan du heve kjøpet. Har vi ikke mottatt erklæring om hevning innen levering skjer, eller innen 14 dager etter du fikk meldingen om prisøkningen, dersom levering da enda ikke har skjedd, ansees du å ha godtatt pristillegget.

11.3 GENERELL PRISREGULERING

Generell prisregulering gjennomføres normalt to ganger per år, henholdsvis 1. april og 1. oktober. Eventuelle andre prisendringer tilstrebes å varsles senest 1 måned før de trer i kraft. Varsling kan skjer per e-post, SMS eller annen skriftlig eller elektronisk informasjon til kundens hovedkontaktperson angitt i Kundeavtalen.

12. OVERGANG AV RISIKO, FORSINKELSE OG FORSIKRING

12.1 RISIKOOVERGANG

Risikoen for varens ødeleggelse eller skade går over på deg som kjøper ved avhenting på vårt lager, i henhold til Incoterms 2010 EX WORKS, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Leveres varene fra vår underleverandør går risikoen over ved avhenting fra dennes lager. Slik risikoovergang gjelder selv om vi skulle stå for frakten.

12.2 RISIKO VED LAGRING

Hvis vi som selgere har påtatt oss å lagre varene etter avtalt leveringstidspunkt skjer dette for din regning og risiko.

12.3 FORSINKET MOTTAK HOS KUNDEN

Kan vi ikke levere varen på grunn av forhold på din side, vil

 1. salgssummen likevel forfalle til betaling, og
 2. varen bli lagret for kjøpers regning og risiko, på leverandørens lager, hos speditør eller annet sted.

12.4 FORSIKRING

Du må besørge at transport og lagrede varer er forsikret. Vi kan tegne forsikringen på din skriftlige ordre, mot tilleggsbetaling.

13. LEVERINGSTID OG ANSVAR VED FORSINKELSE

13.1 GJELDENDE LEVERINGSTID - FORSINKELSE

Forsinkelse skal anses å foreligge om varen ikke er levert innen leveringstid angitt i gjeldende tilbud eller den dato som fremgår av skriftlig ordrebekreftelse eller annen avtale. Ved avvik mellom tilbud og ordrebekreftelse er det ordrebekreftelsen som gjelder.

13.2 FORLENGET LEVERINGSTID

Leveringstiden kan forlenges hvis forsinkelsen kommer av forhold på din side, eller forhold vi ikke har herredømme over, derunder forsinket levering fra produsent eller underleverandør.

13.3 VARSEL VED FORSINKELSE

Hvis Maxbo ikke er i stand til å opprettholde avtalt leveringstid eller når forsinkelsen fra vår side ansees som sannsynlig, skal vi underrette deg snarest mulig. Samtidig skal vi raskest mulig gi beskjed om når leveransen kan forventes å finne sted.

Tilsvarende skal du varsle oss snarest mulig dersom du ikke kan ta motta leveransen.

13.4 FASTSETTELSE AV NY LEVERINGSTID

Uansett om forsinkelsen kommer av forhold på din eller vår side, skal vi sammen avtale ny leveringstid.

13.5 HEVING OG ERSTATNING VED FORSINKELSE

Hvis vi ikke foretar levering innen den tid som ble avtalt i henhold til pkt. 13.4 og forsinkelsen er vesentlig, kan du heve avtalen for enda ikke leverte varer, dersom Maxbo varsles skriftlig uten ugrunnet opphold.

Du som kjøper har ved slik hevning krav på erstatning for den eventuelle merkostnad alternative vare utgjorde.

Du kan ikke påberope deg andre misligholdskrav for forsinkelse enn de som fremgår av pkt. 14.

14. KVANTUM

14.1 ORDREBEKREFTELSE

Vår ordrebekreftelse fastsetter om levering skal skje etter vekt, volum, areal, stykk, lengde eller annen måleenhet. Vær nøye med å undersøke om riktig mengde og enhet er oppgitt.

14.2 STÅL OG BEARBEIDEDE MATERIALER

Ved leveranse av stål eller bearbeidede materialer er det kvantumet anført i tilbudet eller ordrebekreftelsen som er bestemmende for prisen. Kvantum i siste gjeldende dokument gjelder. Omfatter avtalen varer som ikke er lagervarer i standard pakning, forbeholder selger seg rett til å levere inntil 10% mer eller mindre, avhengig av varetype.

14.3 SPESIALBESTILLING

Ved spesialbestilling er du forpliktet til å akseptere det avvik i kvantum som kan oppstå ved tilvirkning.

15. FORCE MAJEURE

En part er ikke ansvarlig for manglende oppfyllelse av sine forpliktelser under Avtalen, hvis parten kan godtgjøre at dette skyldes en hindring utenfor partens kontroll som gjør det umulig eller urimelig byrdefullt å oppfylle Avtalen, og som ikke med rimelighet kunne forventes å være tatt i betraktning av parten før hindringen oppsto. Slike hindringer skal omfatte streik, lockout, maskinskade, strømstans, brann, eksplosjon, vannmangel, ishindringer, oversvømmelse, transportvanskeligheter, utilstrekkelig tilførsel av råmaterialer, havari, mobilisering, pågående eller kommende krig, manglende leveranseevne hos underleverandør, blokade, inn- og utførselsforbud, og lisensnektinger.

Hvis en part ønsker å påberope seg fritak for oppfylling av forpliktelser under Avtalen som følge av force majeure, skal parten straks varsle den andre part. Varselet skal inneholde en nærmere beskrivelse av omstendighetene omkring force majeure-begivenheten samt angi tidspunkt for når hindringen forventes å opphøre. Tilsvarende skal parten straks gi informasjon om dette når hindringen er opphørt.

16. FORSENDELSER

Har du ikke gitt instruksjoner om forsendelsesmåte ved bestilling, velger vi forsendelsesmåte uten ansvar for billigste alternativ.

Utkjøring med våre egne biler beregnes til enhver tid etter gjeldende satser.

17. BETALING

17.1 BELØP

Betalingen skal skje i henhold til oppgave på selgers faktura eller nota. Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift (mva.). Ved varekjøp eller anførsel av varer for beløp under kr. 1000 eks. mva. påløper et faktureringsgebyr med kr 60,-.

17.2 KREDITT

Dersom ikke kreditt er innvilget fra Maxbo, skal oppgjør skje kontant.

17.3 MOTREGNING

Betalingen skal skje uoppfordret og uten fradrag, dersom ikke annet er avtalt. Du kan ikke motregne mot eventuelle andre krav du måtte ha mot oss, uten etter skriftlig samtykke, eller rettskraftig dom.

17.4 FORSINKELSESRENTER

Ved forsinket betaling påløper en forsinkelsesrente p.t på 14,00 % p.a.

17.5 SALGSPANT OG SIKKERHET

Maxbo har salgspant i leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av eventuelle omkostninger og renter er betalt fullt ut. Bearbeidelse, inkorporering eller videresalg av kjøpte varer må ikke finne sted før disse er betalt i sin helhet.

Er det før levering grunn til å anta at kjøper ikke vil betale rettidig, kan selger kreve at kjøper stiller betryggende sikkerhet for rettidig betaling. Selger reserverer seg retten til å heve leveringskontrakter for fremtidige leveranser hvis kjøper misligholder eller må antas vil misligholde sine betalingsforpliktelser.

17.6 FAKTURA

Betaling med sjekk eller andre papirbaserte betalingsanvisninger ansees ikke som skjedd før beløpet er godskrevet på vår konto, eller honorert på annen måte.

18. REKLAMASJON

18.1 UNDERSØKELSE VED MOTTAK OG DOKUMENTASJON VED AVVIK

Etter mottak av varer må du omgående undersøke disse for å avdekke om varene er i samsvar med bestillingen. Undersøkelsen må være grundig, og tilsvare beste praksis i bransjen. Dersom det er synlige skader på varen eller manko, skal du ta bilde av varen, som viser skaden og/eller mankoen.

18.2 HÅNDTERING AV REKLAMERT VARE

En vare som det skal reklameres på skal lagres forsvarlig i påvente av retur.

18.3 KRAV TIL REKLAMASJON

Følgende krav til reklamasjon må oppfylles dersom ikke kravet skal gå tapt:

 1. Transportskade eller avvik i antall kolli eller mengde (samlet, «avvik») skal ved mottak reklameres over ved påtegning på fraktbrev, annet transportdokument eller følgeseddel. Du må dokumentere og påvise slike skader og mangler for aktuell transportfører (f.eks. lastebilsjåfør).
 2. Mangel eller skade som ikke kunne avdekkes ved mottak skal umiddelbart ved oppdagelse og senest innen 8 dager, meddeles selger med dokumentasjon av avvik.
 3. Reklamasjonen på trelast og andre byggematerialer kan bare fremsettes på den del av et parti som er tilgjengelig og som ikke er brukt, tørket eller på annen måte bearbeidet. Ved reklamasjon på kvaliteten må hele partiet sees under ett, og derfor være tilgjengelig for inspeksjon av Maxbo eller dennes representant.
 4. Reklamasjon på mangel eller avvik skal inneholde bilde som dokumenterer skaden, som angitt i pkt. 18.1.

18.4 FORELDELSE

Krav kan under ingen omstendigheter fremmes senere enn seks måneder etter mottak av varen.

19. RETUR AV VARER OG AVHJELP

19.1 RETUR OG AVHJELP AVTALES FØRST

Solgte varer tas ikke i retur og mangelfulle varer utbedres ikke uten avtale mellom kjøper og selger, eller uten at reklamasjon som beskrevet i pkt. 18.3 foreligger.

19.2 VILKÅR FOR RETUR

Dersom avtale om retur er inngått, gjelder følgende vilkår:

 1. Varene er kan uskadde og kurante (selger har normalt på lager);
 2. Kjøper kan dokumentere at varene er kjøpt av selger;
 3. Fabrikkemballerte varer har ubrutt og uskadet emballasje i behold. Dersom vi velger å ta varer med brutt eller skadet emballasje, eller skadet vare, i retur kan vi trekke fra våre kostnader for å gjøre varen salgbar og/eller nødvendig prisavslag for å få varen solgt;
 4. Returrapport som beskrevet i pkt. 19.3 er vedlagt varene;
 5. Dersom årsaken til returen er forhold på din side, vil returomkostninger på 10% av kjøpesummen bli belastet deg. Omkostninger eller tap forbundet med transport til vårt lager samt eventuelt skader på varene, dekkes av kjøper; og
 6. Dersom returen er forårsaket av forhold på selgers side, bærer selger ansvaret og omkostningene for retur av varene.

19.3 RETURBEHANDLING OG AVHJELP

Når avtale om retur er inngått (se pkt. 19.1) og vilkårene for retur er oppfylt (se pkt. 19.2) må du fylle ut vår returrapport. Rapporten returneres sammen med varene. Vi behandler returrapporten så snart den kommer inn fra deg.

Godkjent retur krediteres eller erstattes kjøper straks varen er ankommet vårt lager. Om annet ikke avtales benytter vi kontonummer oppgitt til Maxbo.

Uberettiget eller ikke-godkjent retur vil bli avvist av selger, og varen stilt til kjøpers disposisjon. Dersom kjøper ikke har hentet avvist vare innen én uke etter at kjøper ble informert om resultatet av returbehandlingen, vil varen bli returnert til kjøper for kjøpers regning og risiko.

19.4 RETURTRANSPORT

Retur av varer skal skje med våre biler i distrikter hvor vi har faste kjøreruter. Annen transport i andre områder avtales i det enkelte tilfellet. Retur av elektrisk eller mekanisk utstyr for reparasjon, skal skje direkte til produsent eller vår underleverandør.

20. ANSVAR OG MANGLER

20.1 AVHJELP

Vi er forpliktet til å avhjelpe alle mangler som skyldes feil i konstruksjonen, materiale eller tilvirkning ved utbedring eller utskifting av varen i overensstemmelse med pkt. 14. Selgerens ansvar omfatter ikke mangler som forårsakes av konstruksjoner som er foreskrevet eller spesifisert av kjøper.

20.2 SENERE SKADER

Vårt ansvar omfatter ikke mangler som skriver seg fra årsaker oppstått etter at risikoen er gått over til deg. Ansvaret omfatter for eksempel ikke mangler som oppstår som følge av at bruksforholdene avviker fra hva som er forutsatt eller av uriktig anvendelse av varen. Det omfatter heller ikke mangler som skyldes mangelfullt vedlikehold eller uriktig montering fra din side eller reparasjoner som du har utført på feilaktig måte. Endelig omfatter ikke ansvaret normal slitasje og forringelse.

20.3 ANSVARLIG PERIODE

Vårt ansvar omfatter bare mangler som viser seg i løpet av ett år fra den dag varen ble levert.

For deler som er byttet ut eller reparert overensstemmende med punkt 20.1, påtar selgeren seg de samme forpliktelser som gjelder for den opprinnelige varen i ett år. For varens øvrige deler forlenges bare perioden nevnt i forrige avsnitt med tiden varen ikke har kunnet bli brukt som følge av mangler som selgeren har ansvar for.

20.4 SAMMENSATTE VARER

Dersom avhjelp av mangelen medfører inngrep i annet enn varen, er kjøperen ansvarlig for arbeidet og kostnadene med dette.

20.5 TRANSPORT

Enhver transport og forsendelse i forbindelse med utbedring av mangler skal skje for din regning og risiko. Du må følge våre instruksjoner om forsendelsesmåte.

Kjøperen skal bære merkostnader for selgeren ved avhjelp av mangelen som forårsakes av at varen befinner seg på et annet sted enn avtalt leveringssted.

20.6 UBERETTIGET REKLAMASJON

Dersom du har reklamert som beskrevet i punkt 18, og det viser seg ikke å foreligge noen mangel som vi har ansvar for, har vi rett til kompensasjon for det arbeid og de kostnader reklamasjonen har påført oss.

20.7 ANSVAR FOR MANGLENDE AVHJELP

Oppfyller ikke selgeren innen rimelig tid sine forpliktelser etter pkt. 20.1, kan kjøperen skriftlig gi selgeren en siste rimelig frist for oppfyllelse. Er ikke forpliktelsene oppfylt innen den slik satte frist, har kjøperen, etter eget valg, rett til:

 1. for selgerens regning og risiko utføre eller få utført de tiltak som er nødvendige for å avhjelpe mangelen, forutsatt at han går frem på en fornuftig og rimelig måte eller
 2. å kreve prisavslag oppad begrenset til 20 % av den avtalte kjøpesum.

Dersom mangelen er vesentlig kan kjøperen i stedet heve avtalen ved skriftlig meddelelse til selgeren. Kjøperen har også rett til å heve avtalen dersom mangelen etter tiltak som nevnt under a) fortsatt er vesentlig. Kjøperen kan ved hevning kreve erstatning for det tap han lider, oppad begrenset til 20% av den avtalte kjøpesum.

20.8 ANNET ANSVAR

Selgeren har ikke ansvar for mangler utover det som er beskrevet i pkt. 20. Dette gjelder ethvert tap mangelen måtte forårsake, som for eksempel driftstap, tapt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstap. Denne begrensning av selgers ansvar gjelder ikke dersom den har utvist grov uaktsomhet.

21. FORBUD MOT OVERDRAGELSE

Kjøper kan ikke overdra sine rettigheter eller avtaler uten selgers skriftlige samtykke.

22. SKRIFTLIGHET OG ENDRINGER AV BETINGELSENE

Der det i Avtalen stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, brev eller fax (om er i bruk) til korrekt adresse.

Vi kan med 30 dagers varsel endre innholdet i Avtalens betingelser.

Du har ikke anledning til å anføre betingelser eller kommentarer i din bestilling som er i strid med betingelsene i Avtalen, med mindre dette er skriftlig avtalt på forhånd. Ved å akseptere leveranse av varene, aksepterer du at eventuelle avvikende vilkår presentert av deg, viker for Avtalen.

23. TVISTER

Tvister som ikke kan løses gjennom forhandlinger skal avgjøres ved de ordinære domstoler. Selgers verneting anses som vedtatt av begge parter.