Lovpålagt miljødokumentasjon

Er du usikker på hva som er lovpålagt miljødokumentasjon for produkter som skal brukes i et byggverk? Vi gir deg en oversikt.
 

Hva står i TEK 17?

I Kapittel 3 i Teknisk forskrift (TEK 17) § 3-1 Dokumentasjon av produkter til byggverk står det følgende: Før produkter bygges inn i byggverk, skal det dokumenteres at produktene har de egenskapene som er nødvendige for at det ferdige byggverket skal tilfredsstille kravene i forskriften.

Presisering i veiledningen

Selv om produkter lovlig kan markedsføres og omsettes, er det viktig å være klar over at produktdokumentasjon i henhold til kravene i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk, herunder et CE-merke, ikke betyr at produktet dermed automatisk kan benyttes i et byggverk. Produktet må også ha egenskaper som gjør at byggverket som helhet tilfredsstiller forskriftens krav. Det er tiltakshaver og de ansvarlige foretak i byggesaken som har ansvar for å velge produkter slik at byggverket som helhet tilfredsstiller de materielle kravene i forskriften.
TEK 17 viser til forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK) for mer detaljert forklaring på hva som skal dokumenteres. Kapittel II i DOK om krav og regler for CE-merking gjennomfører EUs byggevareforordning ((EU) nr. 305/2011) i Norge.

Syv grunnleggende krav til byggverk

Det er i utgangspunktet syv grunnleggende krav som det må tas hensyn til ved oppføring av byggverk. Det er særlig krav 3 og 7 som det er viktig å merke seg i denne sammenheng:
1. Mekanisk motstandsevne og stabilitet 
2. Brannsikring
3. Hygiene, helse og miljø
4. Sikkerhet og tilgjengelighet ved bruk
5. Vern mot støy
6. Energiøkonomisering og varmeisolering
7. Bærekraftig bruk av naturressurser (nytt grunnleggende krav)

Bærekraftig bruk av naturressurser

Bærekraftig bruk av naturressurser vil si at byggverk skal konstrueres, oppføres og rives på en slik måte at bruken av naturressurser er bærekraftig. Det oppnås ved: 
– at byggverk og materialer kan brukes på nytt eller gjenvinnes etter rivning
– at byggverket er robust og har lang levetid
– at man bruker miljøvennlige materialer
Egenskaper som er av vesentlig betydning for de grunnleggende kravene, skal dokumenteres. Dette gjøres i form av en ytelseserklæring (YTE) hvis byggevaren har krav til CE-merking. De byggevarer hvor det finnes en harmonisert standard, eller hvor produsenten har valgt å få utført en europeisk teknisk bedømmelse av produktet, har krav om CE-merking.
En YTE skal være på norsk eller et skandinavisk språk. Eksempler på produktgrupper som har krav om CE-merkinger er bærende konstruksjoner som konstruksjonsvirke i tre og stålsøyler, membraner og isolasjonsmaterialer.

Viktig om CE-merking

Det er viktig å være oppmerksom på at CE-merking alene ikke sier noe om et produkts generelle kvalitet. Produktets brukskvaliteter stilles det ingen krav til i direktivet/forordningen, og CE-merking viser kun at visse minstekrav med hensyn til helse, miljø og sikkerhet, er oppfylt. 
På nåværende tidspunkt er ikke de harmoniserte tekniske spesifikasjonene revidert for å ta hensyn til det nye grunnleggende kravet om bærekraftig bruk. Frem til dette er gjort, er det ikke aktuelt for produsentene å ta hensyn til det syvende grunnleggende kravet.
Hvis det ikke er krav om CE-merking, må produsenten likevel dokumentere vesentlige egenskaper i den grad de er nødvendig for vurdering av byggevarens egnethet til bruk i byggverk. Minst én egenskap skal alltid dokumenteres. Alle byggevarer har egenskaper som har innvirkning på grunnleggende krav til byggverk (vesentlige egenskaper).

Lavemitterende overflatematerialer

Reglene i forskriftens (TEK 17) kapittel 14 skal bidra til at bygninger som oppføres eller oppgraderes, har lavt energibehov. Ved bruk av lavemitterende overflatematerialer kan man ha en lavere luftutskifting og dermed redusere energibruken. Slike lavemitterende produkter dokumenteres ved at de har M1-, EC1/EC1+-sertifisering eller har egenerklæringer som sier at de oppfyller BREEAM-kravene i emnet HEA02. 

Krav til Sikkerhetsdatablad (SDS)

I TEK 17 sin § 9-2 Helse- og miljøskadelige stoffer står det at man skal velge produkter uten eller med lavt innhold av helse- eller miljøskadelige stoffer. Dette kravet er blant annet koblet til REACH, som er en annen EU-forordning ((EU) nr. 1907/2006) som i Norge er gjennomført i forskrift om registrering, vurdering, autorisasjon og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften). Den trådte i kraft i Norge 30. mai 2008. Denne forskriften sier at kjemikalier med innhold av «farlige» råstoff skal ha et sikkerhetsdatablad, som er et følgeskriv som skal inneholde informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av farlige kjemikalier. Et sikkerhets-datablad (SDS) skal være på norsk eller et skandinavisk språk.
Leverandører av kjemikalier har plikt til å stille sikkerhetsdatablad til rådighet for mottakerne, gratis på papir eller elektronisk. «Å stille til rådighet» skal være en aktiv handling. Det å legge sikkerhetsdatablader på en leverandørs hjemmeside eller i en database er ikke nok.

Krav til treprodukter

EU sin tømmerforordning, ofte referert til som EUTR, forbyr omsetning av tømmer og treprodukter som stammer fra ulovlig avvirkning. Forordningen trådte i kraft i Norge 1. mai 2015. Måten man dokumenterer dette på, er ved å fylle ut en egenerklæring eller ved å være PEFC- eller FSC-sertifisert.
Skal man dokumentere sporbarhet (chain of custody, forkortet COC), gjøres dette ved at sertifikatnummer for den respektive sertifiseringsordningen er angitt på faktura eller følgeseddel.

Krav som ikke er lovpålagte, men kunde- og markedsdrevet 

Dette er først og fremst krav stilt av ambisiøse byggherrer, som oftest knyttet opp mot de mest brukte miljøsertifiseringsordningene for bygg, BREEAM-NOR eller Svanemerket. Kravene som må dokumenteres, kan være følgende: 
– Fravær av «problemkjemi» (bl.a. A20-listen) – dokumenteres ved hjelp av SDS, A20 egenerklæring, SINTEF Teknisk Godkjenning eller Svanemerke/EU-blomst
– Beskrivelse av miljøprestasjoner i form av en EPD – dokumenteres i standard format, EPD.h
– Vurdering av miljøprestasjoner ved bruk av verktøyet ECOproduct. For å gjøre en ECOproduct-vurdering må produktet ha en EPD. Dette dokumenteres i form av et eget dokument per produkt, en ECOproduct-vurdering.

Miljøsertifiserte produkter

Det er produkter som har gjennomgått en 3. parts uavhengig vurdering og sertifisering. Den vanligste og mest helhetlige sertifiseringsordningen er Svanemerket (i Norge) eller EU-blomsten. Dette dokumenteres ved hjelp av leverandørens sertifikat, som lister hvilke spesifikke produkter som inngår i sertifiseringen.