Ventilasjon er viktig for helse og inneklima

Enkel atkomst til aggregatet er en fordel for service og vedlikehold. Tilluft- og avkastkanaler på kaldt loft isoleres med minimum 50 mm. Foto: Sven Nylund
 

For boliger som oppgraderes til forskriftsnivå (TEK10) eller bedre, gjelder forskriftskravene til ventilasjon hvis oppgraderingen defineres som hovedombygging. I praksis blir det ofte en skjønnsmessig vurdering.

– Det er viktig å ha ventilasjon i bakhodet når du går i gang med å planlegge oppgradering. Du må se alle tiltakene du gjør i sammenheng med ventilasjon, slik at du i hvert fall ikke forringer luftkvaliteten, sier Kari Thunshelle i Sintef Byggforsk. Hvis vinduene skiftes og boligen etterisoleres og tettes, forsvinner ofte ventiler og spalter eller luker. Da endres også den opprinnelige ventilasjonen.

Ventilasjon skal få frisk luft inn og fuktighet og forurensning ut

– Ventilasjon har to viktige oppgaver: å skaffe frisk luft og å få ut fuktighet og annen forurensning fra matlaging, dusjing og tørk av tøy, sier Thunshelle.

Balansert ventilasjon har i praksis blitt den vanligste løsningen for både nye og rehabiliterte boliger. Det sikrer tilstrekkelige luftmengder og tilfører forvarmet luft. Dette gir godt inneklima, og reduserer boligens varmetap.

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning er et viktig ENØK-tiltak

Slike anlegg består av et ventilasjonsaggregat med varmegjenvinner og tilhørende kanalnett. Frisk luft tilføres oppholdsrom, og brukt luft trekkes ut gjennom våtrom og kjøkken.
– En varmegjenvinner med høy virkningsgrad gir en energieffektiv løsning, i motsetning til det å tilføre kald friskluft direkte til rommene, poengterer Thunshelle.

For en typisk 70-tallsbolig på 150 m2 vil balansert ventilasjon med 70 % varmegjenvinning spare ca 5400 kWh årlig, ifølge Enovas kjøpsveileder for boligventilasjon. Myndighetenes minstekrav til varmegjenvinning for nye boliger er 70 %, men etter hvert har 85% blitt ganske vanlig.

Anleggene må innreguleres riktig for at de skal fungere som planlagt.
– Vi ser mange eksempler på at det ikke er gjort skikkelig, fastslår Thunshelle, og legger til at balanserte ventilasjonsanlegg krever noe tilsyn og vedlikehold for å fungere godt.
– Start med jevnlig filterskift, oppfordrer Thunshelle.

Tenk på rekkefølgen

Når du oppgraderer en bolig, er det nyttig å være framsynt.
– Hvis du skal etterisolere et loft, bør du legge ventilasjonskanaler først. Å tenke riktig rekkefølge er viktig, understreker forretningsutviklingssjef Knut Skogstad i Flexit. I praksis er det fornuftig å planlegge alle tiltakene i et rehab-prosjekt først, og så gjennomføre dem i riktig rekkefølge.
– Selv om boligeier kanskje ikke har råd til å kjøpe ventilasjonsaggregatet med en gang, er det fornuftig å legge kanaler på loft før etterisolering, og i vegger hvis du likevel gjør tiltak på konstruksjonen, sier Skogstad.

Begynn med å redusere varmetapet, så kan du tenke på oppvarmingsløsning

– Når du har planlagt kanaler og beregnet energibehov, kan du velge energikilde. Du bør ikke begynne med å kjøpe oppvarmingssystem som for eksempel varmepumpe, poengterer Skogstad.

Gode råd om hvordan du velger oppvarmingsløsning

Ventilasjonsanlegget bør plasseres på varm side av klimaskjermen

For aggregatene finnes det mange muligheter og modeller.
– Det vanligste er en veggmodell som plasseres i bod, på vaskerom eller kjøkken, forklarer Runar Danielsen, fagleder boligventilasjon i Systemair. Ventilasjonsanlegget bør plasseres på varm side av klimaskjermen for å unngå kondensproblemer. Det er også gunstig for å unngå at boligens dampsperresjikt punkteres.

Kanalnettet består av fire typer kanaler:

  • Friskluft (uteluft) inn til aggregatet
  • Lufttilførsel fra aggregat til oppholdsrom
  • Avtrekk fra våtrom til aggregat
  • Avkast fra aggregatet

– I eksisterende boliger er lufttilførsel til oppholdsrom mest utfordrende. Der må man være litt kreativ, men det er faktisk ikke noe hokus-pokus, mener Danielsen. Kanaler kan legges på loft, men da må de isoleres. Det er også mulig å trekke kanaler gjennom eksisterende vegger ned til underetasje, fôre ut vegger eller trekke ut garderobeskap og legge kanaler bak.

Det er mulig å føre fram kanaler i eksisterende boliger

Avtrekk fra våtrom til aggregat gir noen av de samme utfordringene.
– Ofte har man kanaler der fra før. Dessuten ligger våtrom som regel nokså samlet i en bolig, og dermed blir kanalføringene korte og greie, poengterer Danielsen. Avkast kan sendes ut over tak eller gjennom yttervegg. Frisk luft tas ofte inn rett gjennom yttervegg, og med kortest mulig vei til ventilasjonsaggregat.
– Det er for stort fokus på hvor vanskelig det er å føre fram kanaler i eksisterende boliger. Det er selvfølgelig mer krevende enn for nybygg, men de som spesialiserer seg på dette, får det fint til, sier Danielsen.

Avtrekksvarmepumpe kan være et alternativ til balansert ventilasjon

TEK10 stiller krav til luftmengde og energibruk, men ikke spesifikke krav til balansert ventilasjon. Derfor er det også mulig å bruke avtrekksvarmepumper. De gjenvinner overskuddsvarme fra brukt luft, og bruker den til å varme tappevann og eventuelt til romvarme. Friskluft trekkes inn gjennom ventiler i yttervegger, og varmes opp lokalt.

Eksempel på løsninger:

Eksempel på eksisterende ventilasjonsløsning med sentralt avtrekk fra kjøkken, bad og vaskerom til loftsvifte med avkast over tak. Illustrasjon: Flexit

Løsning med balansert ventilasjon:

Her ser du samme bolig oppgradert med balansert ventilasjon. Eget avtrekk fra kjøkkenhette. Veggmontert aggregat lett tilgjengelig i vaskerom. Kanaler bør ha kortest mulig føringsvei. Utnytt eksisterende føringsveier til avtrekkskanaler. Tillufts- og avtrekkskanaler legges på loft, og isoleres med minst 50 mm. Illustrasjon: Flexit.

Eksempel på løsning for bolig over flere etasjer:

Sentralt avtrekk fra tre bad, vaskerom og kjøkken til loftsvifte med avkast over tak. Frisk luft gjennom ventiler i yttervegg i soverom og stuer (blå piler). Kjøkkenhette ikke tilkoblet avtrekksanlegget. Illustrasjon: Flexit.

Løsning med balansert ventilasjon:

Her ser du samme bolig med balansert ventilasjon. Kanalføringer for øvre etasje ligger skjult i kald sone på loft. Føringsveier for å ventilere nedre plan er den største utfordringen. Utnytt mulighet for rørføringer i hjørner, bak dører og garderobeskap. I større rehabiliteringer kan det være mulig å føre kanaler i vegg. Illustrasjon: Flexit.